Ut på gata 8. mars!

Av redaksjonen

Denne uttalelsen er grunnlaget for Kampkomiteens arbeid for å markere 8. mars i år, og en sterk oppfordring til å bidra til å gjøre 8. mars til en kraftfull kampdag. Informasjon om tid og sted for markeringer kommer snart.

Kampkomiteen oppfordrer alle arbeidende kvinner, alle internasjonalister og antiimperialister, alle venner av arbeiderklassens og folkets kamp og motstand, til å ta til gatene 8. mars under våre hovedparoler “Kjemp og gjør motstand!” og “Bekjemp vold mot kvinner!”. Kampkomiteen vil delta med våre venner og allierte i egne markeringer samt i seksjoner i 8. mars-tog, i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Hvilken kontekst skjer dagens 8. mars innenfor? Internasjonalt følges den økonomiske krisa av inflasjon, altså at pengene blir mindre verdt slik at reallønna synker. Overalt skal det arbeidende folket betale for kapitalistenes krise. Vi opplever en eksplosiv prisvekst på matvarer, strøm og andre livsnødvendigheter. Fattigdommen og sulten eksploderer, midt i en stadig pågående pandemi. Denne har karakter av folkemord, da millioner dør som følge av manglende helsevesen og vaksiner.

Politisk og militært ser vi en ekstrem skjerpelse av rivaliseringen mellom imperialistene, i dag konsentrert i brennpunktet Ukraina. USA-imperialismen har i tre tiår flyttet posisjonene nærmere og nærmere Russlands grenser. Russisk imperialisme har svart med en kriminell angrepskrig mot Ukraina. I tillegg til det økonomiske, sosiale, politiske og militære, ser vi at kulturelt opplever verdens folk, og særlig arbeidende og fattige kvinner, mer sjåvinisme, patriarkalske holdninger, seksualisering, skjønnhetstyranni og hets.

Også i Norge velter de internasjonale bølgene inn over massene. De fattigste blir fattigere, arbeidsløsheten har økt, hele bransjer er i knestående etter korona-nedstengninger. Fattigdommen har økt i mer enn ti år, og har tatt et nytt sprang de siste to årene. Strømpriser, matvarepriser og boligutgifter øker dramatisk, reallønna synker og da særlig for lavtlønte kvinner. Staten utvikler mer undertrykking gjennom politi og overvåking. Regjeringen sender igjen våpen og soldater til andre land for norsk imperialisme.

Kort sagt krever denne situasjonen kamp og motstand! Det finnes ikke lenger noen som kan hevde at verden blir fredeligere. Ingen kan nå tro på løgnen om at massenes tilstand forbedres innenfor dette systemet. Ingen kan påstå at dagens herskere er folkets tjenere, at de tar hånd om arbeidende menneskers interesser. Igjen står det klart og tydelig frem, at bare folkets egen kamp kan forsvare våre rettigheter, våre erobringer, våre interesser – på lang og på kort sikt.

8. mars er dagen til verdens arbeiderkvinner. Den ble innstiftet av den sosialistiske verdensbevegelsen. Den er vår dag, en dag hvor vi tar til gatene under røde faner, for å kjempe for makt og for å kjempe for våre liv og våre medsøstres liv. Patriarkatet ble etablert med vold, og det opprettholdes fortsatt med menns vold mot kvinner. Svaret på den patriarkalske volden er ikke pasifisme og bønner om nåde, men organisering og felles kamp.

Kvinner som organiserer seg og kjemper blir en mektig kraft, en kraft som kan feie vekk patriarkalsk vold som en del av folkets kamp mot hele det undertrykkende systemet. Kvinnenes kamp for rettigheter er en del av verdens folk sin kamp for frigjøring fra imperialismen. Denne kampen kan og vil gjøre slutt på all undertrykking, og den vil fullføre kampen mot vold mot kvinner.

På denne dagen, i denne konteksten, reiser vi dagsaktuelle krav. 

Vi fordømmer Russlands imperialistiske krig mot Ukraina, vi slutter oss til kravet om at Russland må avslutte krigen, vi uttrykker solidaritet med Ukrainas folk og vi fordømmer USA-NATO og Norges imperialistiske innblanding i Øst-Europa. USA er verdens eneste hegemoniske supermakt, de er hovedfienden til verdens folk, og vi fordømmer dem dermed klart og tydelig.

Vi slutter oss til den dagsaktuelle kampen mot voldtekt, og mot staten og politiet som er ute av stand til å straffe voldtektsforbrytere. Igjen må folket selv erobre rettferdigheten som vi aldri får under en imperialistisk og patriarkalsk stat. 

Vi reiser kampen mot de ekstreme strømprisene, fordi disse utarmer de aller fattigste. De gjør et solid innhugg i lønna til mange, og sammen med de voksende matvareprisene skaper de en situasjon hvor reallønna faller dramatisk. 

Vi reiser igjen kampen mot rasistene i SIAN, som hetser muslimer med politiets beskyttelse, en rasistisk gruppe som tidligere har misbrukt 8. mars til å hetse våre muslimske søstre, blant annet ved å fremstille dem som svake og kuede mindreverdige mennesker, uten kampvilje eller individualitet.

Kort oppsummert: 8. mars er en kampdag hvor vi vil ta til gatene for å gi en impuls til kvinnenes kamp og motstand, og til kampene som utvikles av den internasjonale arbeiderklassen og alle verdens folk. Arbeiderkvinnenes kamp har aldri begrenset seg til rene kvinnekrav. Vår klasses kvinner har alltid kjempet for folkets interesser, og forent seg med arbeidende menn i denne kampen. Kvinnens sak er en del av arbeiderklassens og hele menneskehetens sak. Dette markerer vi på 8. mars, og ved å gjøre dagen til en kampdag, utvikler vi hele bevegelsen gjennom å gi en impuls til mobilisering, politisering og organisering av kvinner som en viktig samfunnsforandrende kraft.

Ut på gata 8. mars!
Kjemp og gjør motstand!
Bekjemp vold mot kvinner!
Stopp voldtektene!
Ned med Russlands angrepskrig mot Ukraina!
Ned med USA-imperialismen!
Stopp muslimhat – knus SIAN!
Kutt strømprisene!

Last ned plakat for 8. mars:

Doner til Kampkomiteen