Program

1) Vår hovedsak og hovedparole er prinsippet: all makt til folket! Folket er det store flertallet, de som ikke har makta i dagens samfunn, de som ikke har eiendom og rikdom.

2) Vår linje er folkelig organisering for egne interesser, å organisere folk til å kjempe for sine liv, for sine nabolag, for seg selv, sin familie, sin gate og for hele det arbeidende folket.

3) Kamp mot fascisme og nazisme, ingen kompromisser med fascismen, for den totale kampen mot fascismen i alle sine former.

4) Kamp mot sjåvinisme, mot diskriminering og undertrykking basert på hudfarge, nasjonalitet, kjønn, kultur, språk, funksjonshemming, religion og seksualitet.

5) Kamp mot patriarkatet, mot undertrykking og utbytting av kvinner, særlig av de arbeidende og fattige kvinnene, og mot vold mot kvinner, for eksempel prostitusjon.

6) Kamp mot imperialistisk aggresjon og krig, særlig mot den norske statens imperialisme og militarisme, mot NATO og mot USA, verdens største imperialist.

7) Kamp mot miljøødeleggelser og klimakrise, for bærekraftig utvikling uten dagens enorme forurensing. For å redde kloden fra kortsiktig profittjag.

8) Kamp mot velferdskutt og avgiftsøkninger. Mot å velte byrdene av krisene over på folket, og særlig de fattigste.

9) For en ny folkets politikk, kultur og økonomi, for organisering av folkemakt, for frigjørende og folkelig kultur, mot fattigdom, arbeidsløshet, snylting og utbytting.

10) For selvstendighet og uavhengighet, mot byråkratisering, oppkjøp og korporativisme, mot statens oppkjøp av opposisjon, mot å ta imot statsstøtte og å underordne seg systemet.

11) For grasrota, for folk flest, for de fattigste og mest undertrykte i folket, for å danne enhet og organisasjon på gata og der folk jobber og bor, for å reise kampen nedenfra.

12) For kamp og forsvar, for folkelig militans og aktivitet, for at folk skal kjempe og ikke bøye nakken og knytte hendene i lomma, for å våge å kjempe og våge å vinne.

13) For politisering, mobilisering og organisering. Særlig av de mest undertrykte delene av folket, for å spre bevissthet, mobilisere til handling og bygge strukturer for folkemakt.

14) For internasjonal solidaritet med de som kjemper mot imperialismen i hele verden og særlig i Afrika, Asia og Latin-Amerika, og støtte til undertrykte nasjoner og urfolk overalt.

15) For å samarbeide med folkelige organisasjoner og grupper, for å utvikle diskusjon og linjekamp i spørsmål der vi er uenige, for å oppnå større enhet.

16) Ingen kommentar til media eller politi, for å forsvare organisasjon og aktivister mot overvåking og undertrykking. Vi kommuniserer gjennom våre uttalelser.

17) Organisasjonens flagg er rødt, fordi det symboliserer det arbeidende folkets kamp, ofrene i kampen, internasjonalisme, og folkets lidenskap og håp om en lys framtid.